Νέα δεδομένα και μεγάλη ανατροπή θα φέρουν οι αποφάσεις για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» σε όσους θέλουν ή έχουν ήδη κάνει αίτηση για φθηνό στεγαστικό δάνειο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» είναι τεράστιο και ήδη έχουν γίνει περίπου 19.000 αιτήσεις, ενώ απομένει αρκετός ακόμα χρόνος για τη λήξη της προθεσμίας, αφού θα «τρέχει» μέχρι το τέλος του χρόνου. Ωστόσο, από τις χιλιάδες αιτήσεις που έχουν γίνει σε λιγότερο από έναν μήνα, προέγκριση έχουν πάρει κάτω από 1.000 -και συγκεκριμένα 996- με μέσο ποσό δανείου τα 111.000 ευρώ.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που αναφέρει η «Ναυτεμπορική», οι τράπεζες αλλά και οι δανειολήπτες έχουν ζητήσει να καταργηθεί ένας από τους βασικούς όρους: Να έχει το ακίνητο εμπορική αξία ύψους 200.000 ευρώ. Το κυριότερο πρόβλημα που εντοπίζεται στην πράξη είναι στο να βρεθεί ακίνητο που να πληρεί όλες τις προϋποθέσεις: Δηλαδή, να είναι 15ετίας ή παλαιότερο και να είναι και μέχρι 150 τ.μ. και να έχει την παραπάνω εμπορική αξία και να διαθέτει οικοδομική άδεια και να έχει ο δανειολήπτης τα 50.000 ευρώ, αφού το δάνειο για ακίνητο 200.000 ευρώ μπορεί να ανέρχεται το ανώτερο σε 150.000 ευρώ.

Ακόμα δεν υπάρχει οριστική απόφαση, αλλά εξετάζεται.

Υπενθυμίζεται πάντως από τη στιγμή που το δάνειο πάρει προέγκριση της αίτησης από την τράπεζα, ο δανειολήπτης θα έχει στη διάθεσή του δύο μήνες για να προσκομίσει τα στοιχεία του ακινήτου.

Στεγαστικό δάνειο για νέους: Τα δικαιολογητικά για την τράπεζα

Στην τράπεζα θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά για να κάνετε αίτηση:

  • Ταυτότητα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που δεν έχει εκδοθεί νωρίτερα από 1 μήνα πριν την αίτηση).
  • Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους.
  • Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

Σπίτι μου: Η διαδικασία για την έγκριση του δανείου

  • Τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για κάθε αιτούντα. Σε περίπτωση που αυτές πληρούνται, αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος με βάση τους σχετικούς εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από τη χρονική στιγμή που ο ενδιαφερόμενος υποβάλει την αίτηση. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.
  • Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την οικονομική προέγκριση και τη διάρκεια της ισχύος της. Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει, και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει.
  • Το πιστωτικό ίδρυμα ενημερώνει τον αιτούντα αν το ακίνητο που ζητεί να αποκτήσει περιλαμβάνεται σε προγενέστερη αίτηση, ώστε να προβεί ή όχι στην εντολή διενέργειας νομικού και τεχνικού ελέγχου του συγκεκριμένου ακινήτου, ο οποίος και ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ένταξη στο Πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει με έτερο ακίνητο, μπορεί να το πράξει υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν υπερβαίνει τις 120 ημέρες από την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.
  • Το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις γνωστοποιεί προς την Ε.Α.Τ. το αποτέλεσμα του νομικού και τεχνικού ελέγχου και, αν από τον έλεγχο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην Ε.Α.Τ. τη σχετική δανειακή σύμβαση. Η Ε.Α.Τ. ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και σχέδια και εγκρίνει τη δανειακή σύμβαση.

Σπίτι μου: Πόσα χρήματα μπορείτε να πάρετε δάνειο

Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, ενώ το ακίνητο που θα αγοραστεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ, σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς και τα έγγραφα που απαιτούνται.

Τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας και των υπόλοιπων κριτηρίων θα τον κάνει η τράπεζα και στη συνέχεια η αίτηση θα πάει στη ΔΥΠΑ, καθώς η Υπηρεσία θα συμμετέχει στον δανεισμό με το υψηλότερο ποσοστό, για αυτό και είναι πολύ χαμηλότοκα τα δάνεια.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά νέους από 25 έως 39 ετών, με ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Για κάθε τέκνο, το ποσό αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Πηγή: ieidiseis.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial