Μέσα από τα καταγεγραμμένα POS σε ένα ξεκάθαρο Μητρώο, οι ελεγκτές θα γνωρίζουν πριν επισκεφθούν για έλεγχο τις επιχειρήσεις τον αριθμό των τερματικών που αυτές διαθέτουν.

Η καταγραφή όλων των POS που λειτουργούν σήμερα στην λιανική αγορά είναι το πρώτο βήμα για να κλείσει μια από τις βασικές “τρύπες” φοροδιαφυγής. Δηλαδή, καταγράφοντας ποια “μηχανάκια” υπάρχουν και λειτουργούν, νόμιμα ή παράνομα, μπορεί να φανεί εάν στήνεται “παράκαμψη” του ελληνικού τραπεζικού και ελεγκτικού συστήματος, μέσω POS από τη  Βουλγαρία, τη  Ρουμανία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο κλπ.

Η καταγραφή αυτή, σε συνδυασμό με την υποχρέωση για όλους τους κλάδους, από το νέο έτος, να διαθέτουν τερματικά πληρωμών, που θα είναι συνδεδεμένα με τις 450.000 ταμειακές μηχανές, αναμένεται να φέρει σημαντικό χτύπημα  στη φοροδιαφυγή.

Επίσης, μέσα από τα καταγεγραμμένα POS σε ένα ξεκάθαρο Μητρώο,  οι ελεγκτές θα γνωρίζουν πριν επισκεφθούν για έλεγχο τις επιχειρήσεις τον αριθμό των τερματικών που αυτές διαθέτουν, ποια είναι δηλωμένα και ποια χρησιμοποιούνται νόμιμα ή παράνομα.

Να σημειωθεί ότι το ηλεκτρονικό Μητρώο POS διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα που θα στείλουν οι πάροχοι. Στη συνέχεια θα μπορούν να επικαιροποιήσουν ή να διορθώσουν οι επιχειρήσεις  δηλώνοντας τα POS που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο.

Μάλιστα με σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζει ότι συστήνεται και τηρείται στην ψηφιακή πύλη myAADE Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) και ορίζεται η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του. Ειδικότερα, τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα δηλώνονται αυτοματοποιημένα, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:

– από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και

– από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.

Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023.

Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

Στην περίπτωση των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023.

Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), λαμβάνει χώρα:

-Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.

-Μέχρι και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.

– Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS:

Από την 29η Σεπτεμβρίου 2023, λαμβάνουν γνώση των ενεργών POS τους, που έχουν δηλωθεί γι’ αυτές στο Μητρώο POS από τους Παρόχους. Η είσοδος στο Μητρώο γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE στη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία/Στοιχεία Επιχείρησης.

Υποχρεούνται, από τις 11 έως τις 30 Οκτωβρίου 2023 να υποβάλουν δήλωση για την τυχόν διόρθωση της εικόνας των ενεργών POS που διαθέτουν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Εφεξής, υποχρεούνται, από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, να υποβάλλουν δήλωση για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, καθώς και για την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι ως ενεργό νοείται το POS που δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση συναλλαγών με κάρτα, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται ή διατίθεται ως εφεδρικό για την περίπτωση λειτουργικής βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

Τι δηλώνεται

Η Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, που υποβάλλουν οι Πάροχοι,  περιέχει –τουλάχιστον- τα εξής πεδία:

 • ΑΦΜ και Επωνυμία Χρήστη (υπόχρεου σε POS)
 • Αριθμό λογαριασμού πληρωμών που συνδέεται με κάθε Μέσο Πληρωμών.
 • Κωδικό Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (destination Merchant ID – MID.
 • Επωνυμία, ΑΦΜ κλπ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer), είτε εδρεύει στην  Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.
 • Επωνυμία και ΑΦΜ Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • στ. Αριθμός αναγνώρισης (destination Terminal ID – TID Acquirer) Μέσου Πληρωμών.
 • Ημερομηνία ισχύος σύμβασης Μέσων Πληρωμών μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών ή εναλλακτικά ημερομηνία δημιουργίας από τον Πάροχο προφίλ μέσου πληρωμών του Χρήστη.
 • Ένδειξη Εγγραφής/Μεταβολής/Διακοπής.
 • Είδος μέσου πληρωμών (ενσύρματο POS/mobile POS/softPOS/ecommerce POS/unattended POS/Λοιπά).
 • Ημερομηνία ενεργοποίησης Μέσου Πληρωμών.
 • Ημερομηνία απενεργοποίησης Μέσου Πληρωμών.

Σε κάθε επόμενη υποβολή διαβιβάζονται μόνο τα στοιχεία κάθε προσθήκης, μεταβολής ή διαγραφής εντός του διαστήματος αναφοράς.

Πηγή: news247.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial