Πρόκειται ωστόσο για δάνεια που θα παρέχονται με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ή την αναδιάρθρωση δανεισμού ενός δανειολήπτη. Το ζωηρό ενδιαφέρον από εταιρείες πιστώσεων και οι προϋποθέσεις.

Πρόσβαση σε δανεισμό αποκτούν πλέον οι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που βρίσκεται από χθες στη Βουλή.

Όπως ανέφερε χθες το Υπουργείο Οικονομικών παρέχεται πλέον η δυνατότητα στις Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων, εκτός από πιστώσεις σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, να χορηγούν και στεγαστικά δάνεια. Στόχος είναι η τόνωση του ανταγωνισμού στην παροχή πιστώσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκλείονται από το τραπεζικό σύστημα και η διευκόλυνση της αναχρηματοδότησης δανείων.

Συγκεκριμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που για διάφορους λόγους βρίσκουν κλειστές τις πόρτες των τραπεζών θα μπορούν να λαμβάνουν δάνεια από εταιρείες πιστώσεων κυρίως για σκοπούς αναδιάρθρωσης. Μάλιστα η δυνατότητα χρηματοδότησης επεκτείνεται και για τους servicers, οι οποίοι πλέον θα μπορούν να αναχρηματοδοτούν οφειλές δανείων που διαχειρίζονται όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και τρίτοι.

Μέσω του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών δίνεται το «πράσινο φως» ώστε οι συγκεκριμένες εταιρείες να χορηγούν κάθε είδους πιστώσεων (στεγαστικών και επιχειρηματικών), συμπεριλαμβανομένης και της αναδιάρθρωσης υφιστάμενου δανείου που χορηγείται από άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.

Πρόκειται για μία δυνατότητα που δινόταν στους μεν, servicers αποκλειστικά για τα δάνεια που διαχειρίζονταν και, όπως επισημαίνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ουδέποτε αξιοποίησαν και στις δε, εταιρείες πιστώσεων μόνο για τα καταναλωτικά δάνεια. Πλέον οι πιστώσεις θα παρέχονται με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ή την αναδιάρθρωση δανεισμού ενός δανειολήπτη δυνάμει σχεδίου αναδιάρθρωσης που συμφωνείται μεταξύ των μερών και του πιστωτή ή διαχειριστή της υπό αναδιάρθρωση πίστωσης. Πιο αναλυτικά:

α) ως προς την παροχή δανείων σε νομικά πρόσωπα η παροχή πίστωσης αφορά είτε στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανείου, χορηγηθέντος από άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα είτε στην παροχή πίστωσης σε πιστούχο που έχει δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης ή με σκοπό την αναδιάρθρωση της δανειολήπτριας επιχείρησης,

β) ως προς την παροχή δανείων σε φυσικά πρόσωπα η παροχή πίστωσης αφορά στην αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανείου του δανειολήπτη, χορηγηθέντος από άλλο πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.

Θερμό ενδιαφέρον

Όπως είχε αποκαλύψει ο υπουργός Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, το ενδιαφέρον από πλευράς εταιρειών πιστώσεων για είσοδο στη στεγαστική και επιχειρηματική πίστη είναι θερμό, ενώ πληροφορίες θέλουν τους servicers να έχουν ήδη δρομολογήσει τις πρώτες συμφωνίες, σε συνεργασία με εξειδικευμένους «παίκτες» της αγοράς, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μέχρι τα Χριστούγεννα.

Οι προϋποθέσεις

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η ΤτΕ, με απόφασή της, μπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας στις εταιρείες πιστώσεων και να καθορίζει το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται να καταβληθεί για τη σύσταση και τη λειτουργία τους, καθώς, επίσης, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων. Το συγκεκριμένο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι ολόκληρο καταβεβλημένο σε μετρητά.

Επίσης, η κεντρική τράπεζα ασκεί εποπτεία και έλεγχο στις επίμαχες επιχειρήσεις, ενώ αξιολογεί τους εταίρους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τους επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τα πιστωτικά ιδρύματα και περαιτέρω μπορεί να ζητεί οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία. Παράλληλα, με απόφασή της, θέτει γενικούς ή ειδικούς κανόνες για την έννοια και το περιεχόμενο της εποπτείας, περιλαμβανομένων θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, πιστοληπτικής πολιτικής, διαχείρισης κινδύνων και παροχής στοιχείων για τη λειτουργία τους.

Όσον αφορά στους servicers, προβλέπεται ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, ύψους 100.000 ευρώ, σε μετρητά, το οποίο θα πρέπει να έχουν καταβάλει σε πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν άδεια λειτουργίας. Το αρχικό ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο που έχουν το δικαίωμα, κατόπιν άδειας της ΤτΕ, να χορηγούν πιστώσεις, ανέρχεται στο ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια μειωθούν κάτω από το ποσό του ελάχιστου κεφαλαίου, η ΤτΕ δίνει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους στο ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, διαφορετικά προχωρεί στην ανάκληση της άδειάς τους.

Πηγή: news247.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial