Όσοι έχουν ξεχάσει να πληρώσουν κλήσεις της δημοτικής αστυνομίας ή δημοτικά τέλη, μάλλον θα πρέπει να το κάνουν άμεσα και σίγουρα πριν να ζητήσουν από το νέο σύστημα της ΑΑΔΕ, την αυτόματη έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

Οι… ξεχασιάρηδες λοιπόν που θα προσπαθήσουν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα θα δουν κατ’ αρχήν την απόρριψη του αιτήματος και εν συνεχεία θα ενημερωθούν από την ψηφιακή πλατφόρμα για ποιο λόγο δεν μπορεί να λάβει φορολογική ενημερότητα. Προκειμένου να ξεμπλοκάρει η διαδικασία και να αποκτήσει ο φορολογούμενος το πιστοποιητικό που είναι απαραίτητο για τις συναλλαγές του θα πρέπει είτε να εξοφλήσει, είτε να ρυθμίσει τις οφειλές που έχει στο δήμο, στην Τροχαία ή σε άλλη αρχή του δημόσιου τομέα.

Επίσης, δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν μεγάλες οφειλές ή ενδείξεις σοβαρής φοροδιαφυγής. Νέα απόφαση που υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ξεκαθαρίζει το τοπίο για τις περιπτώσεις που η ΑΑΔΕ δεν χορηγεί φορολογική ενημερότητα μετά και την ενεργοποίηση της νέας ψηφιακής εφαρμογής για την έκδοση πιστοποιητικού με ένα κλικ και στους φορολογούμενους με χρέη.

Σύμφωνα με την απόφαση δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα:

1. Στη διαπίστωση οικονομικού εγκλήματος ή μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή.

2. Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού και υπάρχουν:

• Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος άνω των 10.000 ευρώ, εάν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και άνω των 50.000 ευρώ, εάν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, και εφόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει σε ποσοστό το 120% του μεγαλύτερου, κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του αιτούντος.

• Μη ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων προσώπων και για τις οποίες ο αιτών το αποδεικτικό έχει ευθύνη για την καταβολή τους, άνω των ανωτέρω ορίων ποσών και εφόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει σε ποσοστό το 120% του μεγαλύτερου, κατά την τελευταία τριετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας, αθροίσματος βασικών ατομικών οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ετησίως σε βάρος του πρωτοφειλέτη.

• Στο ποσό των ετησίως βεβαιωμένων οφειλών δεν συνυπολογίζονται οι υφιστάμενες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ποσά οφειλών που έχουν μειωθεί. Για την εφαρμογή του ορίου των 10.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα, το ύψος των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος υπολογίζεται ξεχωριστά ανά πρωτοφειλέτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και δεν λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του που τυχόν έχουν βεβαιωθεί σε βάρος περισσότερων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων.

3. Εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή που δεν τελούν σε ρύθμιση, μεγαλύτερων των 50.000 ευρώ, εάν το αποδεικτικό ζητείται για είσπραξη χρημάτων.

4. Διαγραφή οφειλών, λόγω ακύρωσης για τυπικούς λόγους προηγούμενης βεβαίωσης, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη νέα βεβαίωση.

5. Όταν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής φοροδιαφυγής ή απάτης ή οικονομικού εγκλήματος πριν την έκδοση του νόμιμου τίτλου.

6. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κατόπιν χρήσης μεθόδων ανάλυσης κινδύνου πιθανολογείται κίνδυνος για την είσπραξη της οφειλής.

7. Σε λοιπές περιπτώσεις που πληροφορείται η φορολογική διοίκηση με οποιονδήποτε τρόπο την επικείμενη βεβαίωση μεγάλων οφειλών.

Πηγή: thesstoday.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial