Πώς θα δηλώνονται και πώς θα εμφανίζονται στο ράφι τα προϊόντα που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής».

Δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση του υπ. Ανάπτυξης η οποία καθορίζει τους όρους επισήμανσης βασικών καταναλωτικών προϊόντων που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής».

Κατ’αρχάς οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων μπορούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» εφόσον αποστείλουν, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση reduced-price- [email protected] έγγραφη δέσμευση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, για προϊόντα που παράγουν ή εμπορεύονται και επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Επίσης προβλέπεται πως οι έγγραφες δεσμεύσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις (τα σούπερ μάρκετ ή και άλλες επιχειρήσεις) και περιλαμβάνουν:

α) τον μοναδικό κωδικό («barcode»), την επωνυμία, το είδος και το περιεχόμενο του προϊόντος, εκφρασμένου σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης,

β) τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις,

γ) δέσμευση για τη μείωση της τιμής πώλησης στις επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊό ντων που ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης («super markets»), των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, σε σχέση με αυτήν της τελευταίας προμήθειας, μέχρι τη 19η Σεπτεμβρίου 2023, εξαιρουμένων των προωθητικών ενεργειών, κατά τουλάχιστον 5%, για τους επόμενους 6 μήνες από το χρόνο της αποστολής της έγγραφης δέσμευσης,

δ) την τελευταία τιμή πώλησης προς κάθε αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση μέχρι και τη 19η Σεπτεμβρίου του 2023 καθώς και τη νέα τιμή πώλησης.

3. Τα προϊόντα για τα οποία λαμβάνονται έγγραφες δεσμεύσεις δημοσιεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της έγγραφης δέσμευσης.

4. Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις που έχουν νόμιμα υποβάλλει την έγγραφη δέσμευση να διαφημίζουν στο καταναλωτικό κοινό την ενέργειά τους αυτή.

Επισήμανση – Ειδικό σήμα

Οι αλυσίδες super markets, των οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ, θα πρέπει να τοποθετούν στον άμεσο χώρο (π.χ. ράφι) των διατιθέμενων προϊόντων ειδικό σήμα με τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης. Το ειδικό σήμα έχει διαστάσεις 13 επί 16 cm, είναι πλαστικοποιημένο και τοποθετείται κάθετα στην όψη του χώρου διάθεσης των προϊόντων. Και πρέπει να τοποθετούν το ειδικό σήμα το αργότερο εντός 25 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές των εγγράφων δεσμεύσεων.

Πηγή: news247.gr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial